top of page

Vedtekter for Kväänitaitheiliijat – Kvensk kunstnerforbund

Vedtatt på forbundets årsmøte 2024

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er: Kväänitaitheiliijat – Kvensk kunstnerforbund

§ 2 Formål 
Foreningen har til formål å: 
Legge til rette for et miljø for kvensk samtidskunst og kvensk kunsthåndverk.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
- Arrangere Kvenbiennalen i oddetallsår
- Generere møteplasser og fellesskap for sine medlemmer
- Være et bindeledd mellom det øvrige kunstmiljøet og det kvenske miljøet
- Være med på å øke kompetansen om kvensk samtidskunst

§ 3 Organisasjonsform 

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

 

§ 4 Medlemskap
Rett til medlemskap hos Kväänitaitheiliijat – Kvensk kunstnerforbund har kvenske billedkunstnere og kunsthåndverkere som oppfyller opptaksvilkår for medlemskap vedtatt av KT årsmøte. Opptaksvilkår tilgjengeliggjøres på nettsidene. Søknad om medlemskap sendes skriftlig og nye medlemmer vedtas av styret puljevis ved neste styremøte. Nye medlemmer får skriftlig bekreftelse per e-post.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.  

 

§ 6 Kväänibiennaali

Kväänibiennaali arrangeres hvert andre år i oddetallsår. Biennalens hovedformål er å aktualisere og fremme kvensk samtidskunst.


Styret har overordnet ansvar for biennalen, og oppnevner en arbeidsgruppe (AG) som skal bestå av ett styremedlem og minimum to eksterne medlemmer. AG utnevnes i partallsår og jobber opp mot biennalen kommende år. Gruppa har ansvaret for å arrangere Kväänibiennaali og står fritt til å selv forme kommende biennale. 

AG plikter å levere enkel rapport om arbeidet til årsmelding hvert år.
 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

For å være gyldig skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.  

 

Støttemedlemmer, gjester og observatører har talerett, men har ikke forslags- eller stemmerett på årsmøtet og kan ikke få styreverv.

 

§ 8 Årsmøtets oppgaver  

Årsmøtet skal  

- behandle årsmelding 

- behandle revidert regnskap 

- behandle innkomne forslag 

- fastsette kontingent 

- vedta budsjett 

- velge 

o styremedlemmer 

o varamedlemmer 

o økonomisk ansvarlig
o valgkomité for kommende år

Styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter årsmøtet.

 

§ 8-1 Valgkomité
Valgkomiteen foreslår kandidater til de verv som skal besettes av årsmøtet. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og velges for 1 år. Valgkomiteen sender ut sine forslag fire uker før årsmøtet.

§ 9 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i  innkallingen.  

§ 10 Styret 

Foreningen har et styre på minimum 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret skal  

- Iverksette årsmøtets bestemmelser 

- Ta opp nye medlemmer

- Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser 

- Representere foreningen utad
 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de  avgitte stemmene.  


§ 11 Signaturrett
Det er styret i fellesskap som innehar signaturrett.

§ 12 Vedtektsendring 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 13 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for  å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

bottom of page